Algemene Verkoopvoorwaarden - Brievenbus.NL- Brievenbussen.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

VoorwaardenAlgemene Verkoopvoorwaarden Brievenbus.NL


Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1.  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Brievenbus.nl zijn deze Verkoopvoorwaarden
(hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1.  Alle aanbiedingen van Brievenbus.nl zijn vrijblijvend en Brievenbus.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Zie ook artikel 3.5.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling aan Brievenbus.NL Brievenbus.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Brievenbus.nl dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaand aan levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3. Betaling kan geschieden per overboeking, via electronische pinbetaling of contant. Bij betaling per overboeking (bank of giro) geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Brievenbus.nl.

3.4. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Brievenbus.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan dan worden deze voor de oude prijzen geleverd tot een termijn van maximaal 3 maanden na ontvangst bestelling. Daarna bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 30 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Brievenbus.nl.

Artikel 4. Levering


4.1. De brievenbussen en onderdelen zijn op voorraad en hoeven alleen geassembleerd te worden tot de gewenste constructie. Afhankelijk van de hoeveelheid bewerking ligt de levertijd tussen 1 dag en maximaal 2 weken. Indien de levertijd van 3 weken niet haalbaar is, laat Brievenbus.nl dit tijdig weten.

4.2. Brievenbus.nl constructies worden geleverd met eigen vervoer of met een geschikte bezorgdienst. Vóór levering  wordt er een afspraak gemaakt met de opdrachtgever en een tijdstip besproken. Montage van de brievenbusconstructie is niet inbegrepen. Indien u gebruik wilt maken van onze montagedienst dan kunt u dit aangeven in het bestelformulier.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Brievenbus.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Brievenbus.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid


7.1. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Brievenbus.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brievenbus.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3. Het is niet mogelijk uw definitieve bestelling achteraf te annuleren. Aanpassingen in uw definitieve bestelling kunnen alleen verwerkt worden mits de constructie nog niet gemaakt is.

Artikel 8.  Bestellingen/communicatie

8.1. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Brievenbus.nl voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Brievenbus.nl, is Brievenbus.nl niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brievenbus.nl.

Artikel 9.Overmacht


9.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Brievenbus.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Brievenbus.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Brievenbus.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen


10.1. Indien u aan Brievenbus.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Brievenbus.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u in deze schriftelijke opgave een ander afleveradres opgeeft.

10.2. Wanneer door Brievenbus.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Brievenbus.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Brievenbus.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Brievenbus.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4. Brievenbus.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


 
Copyright 2018. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu