Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de internetsite www.brievenbus.NL is onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze website en de applicaties betekent dat u deze en overige op deze website en applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Brievenbus.NLverstrekt de informatie, producten en diensten op deze site op basis van onderstaande voorwaarden:

1. Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Brievenbus.NL of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2. Brievenbus.nl en/of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

3. Deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Brievenbus.nl gecorrigeerd zullen worden naar Brievenbus.nl goeddunken. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt. Brievenbus.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website verwezen wordt. Brievenbus.nl sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website.

4. De logo's en afbeeldingen van de producten en diensten van Brievenbus.nl alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn eigendom van Brievenbus.nl.

5. De op deze website genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden zoals u deze op de websites www.brievenbus.nl terug kunt vinden.

6. Alhoewel Brievenbus.nl al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze website.